دسته
فیدها
آدرس جديد نويد رهايي در تبيان
لینک ها
صوت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 331935
تعداد نوشته ها : 886
تعداد نظرات : 13
Rss
طراح قالب
GraphistThem226
فراماكونري Framaconnerie =; جمعيتي سري كه در برخي از كشورهاي اروپايي وجود دارد. فيزيوكراسي Physiocratie =; مسلكي است كه به موجب آن بايستي قوه مقننه از دخالت در وضع قوانين اقتصادي خودداري نمايد. كاپيتال Capital =; سرمايه. كاپيتاليسم Capitalisme =; يعني سرمايه داري و آن عبارت از سيستمي است كه در آن وسايل عمده توليدي به وسيله سرمايه هاي شخصي فراهم مي آيد و به مالكيت شخصي صاحبان سرمايه باقي مي ماند. ك
سوسياليسم Socialisme =; مسلكي است كه هدفش ايجاد و برپا كردن دسته جمعي جامعه است به نفع مردم به وسيله مالكيت دولت نسبت به كليه وسايل توليدي اعم از صنعت و وسايل حمل ونقل و غيره. كنترل آنهااز طرف دولت است.  شووينيسم Chauvnisme =; ملت بازي، وطن بازي، افراط و مبالغه كوركورانه در ميهن پرستي.  فابيانيسم Fabianisme =; نام مسلك سياسي يك سازمان سوسياليستي در انگلستان است. اينها سعي كردند كه سوسيال
رفراندوم Referendum =; مراجعه به آراء عمومي از طرف دولت براي دستيابي به اكثريت آراء مردم.  رفرم Reforme =; اصطلاح، تغييرات و اصلاحات سطحي در امور اقتصادي و سياسي بدون توسل به انقلاب و شورش.  رفرماسيون Reformation =; اصلاحات سياسي و اقتصادي، نهضت اصلاحي. رولوسيون Revolution =; انقلاب، طغيان و شورش.  روياليسم Royalisme =; سلطنت طلبي، شيوه سلطنت طلبان در برابر جمهوريخواهان.  ريتوا
دپارتمانتاليسم Departmentalisme =; حكومتي كه به ايالات و استان ها و بخش هاي كشور استقلال در امور داخلي خود دهد. دسانتراليسم Decentralisme =; عبارت است از انتقال نظارت و كنترل از قدرت مركزي به واحدهاي محلي.   دسپوت Despot =; مستبد.  دسپوتيسم Despotisme =; حكومتي را گويند كه پيرو حكومت مطلقه و خودكامگي و به دست زمامداري خودرأي و مستبد اداره شود.   دماگوژي Demagogie =; عوام فريبي. دموك
پلوراليسم Pluralisme =; به معني كثرت، به فلسفله سياسي اطلاق مي گردد كه علاقه فرد نبايد منحصر به پيوستگي سياسي وي با دولت باشد، بلكه علاقه هاي ديگري نيز دارد. مانند علاقه مذهبي و اقتصادي. تائوئيسم Taoisme =; نام مكتب سياسي است، كه بنيانگذار آن لااوتسه (604-501ق.م) است فلسفه وي يك نوع مذهب ليبرال است. تاكتيك tactic =; فن جنگ و راهنمايي سياه در نبرد با دشمن. تاميسم Thomisme =; مكتب سياسي منسوب به تام
X